Producenci
Promocje
Modułowy stół warsztatowy-moduł 1 Unior (625751) 990M1
Modułowy stół warsztatowy-moduł 1 Unior (625751) 990M1
20 691,20 zł 9 768,40 zł 16 822,11 zł 7 941,79 zł
szt.
Stół warsztatowy z tablicą narzędziową wyposażoną w żaluzję Unior (612331) 946ACR
Stół warsztatowy z tablicą narzędziową wyposażoną w żaluzję Unior (612331) 946ACR
14 787,40 zł 6 712,70 zł 12 022,28 zł 5 457,48 zł
szt.
Stół warsztatowy z tablicą narzędziową Unior (612220) 946AC
Stół warsztatowy z tablicą narzędziową Unior (612220) 946AC
11 908,10 zł 5 405,70 zł 9 681,38 zł 4 394,88 zł
Modułowy stół warsztatowy-moduł 6 Unior (625756) 990M6
Modułowy stół warsztatowy-moduł 6 Unior (625756) 990M6
11 342,40 zł 5 354,70 zł 9 221,46 zł 4 353,41 zł
szt.
Szafka narzędziowa Unior (622671) 949
Szafka narzędziowa Unior (622671) 949
10 812,30 zł 4 908,20 zł 8 790,49 zł 3 990,41 zł
szt.
Modułowy stół warsztatowy-moduł 7 Unior (625757) 990M7
Modułowy stół warsztatowy-moduł 7 Unior (625757) 990M7
9 325,20 zł 4 402,50 zł 7 581,46 zł 3 579,27 zł
szt.
Modułowy stół warsztatowy-moduł 3 Unior (625753) 990M3
Modułowy stół warsztatowy-moduł 3 Unior (625753) 990M3
9 321,90 zł 4 400,90 zł 7 578,78 zł 3 577,97 zł
szt.
Wózek narzędziowy EUROPLUS Unior (617100) 920PLUS1
Wózek narzędziowy EUROPLUS Unior (617100) 920PLUS1
8 485,60 zł 3 852,00 zł 6 898,86 zł 3 131,71 zł
szt.
Wózek narzędziowy EUROPLUS Unior (617101) 920PLUS2
Wózek narzędziowy EUROPLUS Unior (617101) 920PLUS2
8 040,50 zł 3 649,90 zł 6 536,99 zł 2 967,40 zł
szt.
Wózek narzędziowy Eurovision Unior (621436) 940EV3
Wózek narzędziowy Eurovision Unior (621436) 940EV3
4 753,20 zł 2 157,70 zł 3 864,39 zł 1 754,23 zł
szt.
Wózek narzędziowy Eurostyle Unior (608542) 940E1
Wózek narzędziowy Eurostyle Unior (608542) 940E1
3 960,90 zł 1 798,00 zł 3 220,24 zł 1 461,79 zł
szt.
Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami na wkładce SOS /96 Unior (621389) 964/30SOS
Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami na wkładce SOS /96 Unior (621389) 964/30SOS
3 453,50 zł 1 472,70 zł 2 807,72 zł 1 197,32 zł
szt.

Regulamin

1. System zamówień on-line znajdujący się na stronie info@unior.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Metalmedia Jakub Siwiec. Siedziba firmy ul. Braci Saków 53, 33-100 Tarnów, tel. 793370580, e-mail: info@unior.sklep.pl, nip 8732931245

Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą e-mail).

Podstawowe definicje:

Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego

Sprzedawca lub Usługodawca: Jakub Siwiec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Metalmedia Jakub Siwiec, ul. Braci Saków 53, 33-100 Tarnów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8732931245, REGON 122738381

Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu

Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://unior.sklep..pl

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą zwaną loginem i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu

Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę

Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie

Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości zwanych newsletter, zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub akcjach promocyjnych i wyprzedażowych w Sklepie.

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem Metalmedia Jakub Siwiec ul. Biskupińska 3A, 30-732 Kraków, adres poczty elektronicznej info@unior.sklep.pl, numer tel. +48 793 370 580.

Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie
3) opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub Towarów.

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo.

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219ze zm.).

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z powyższych przepisów.

Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom tj. jak firmom kurierskim oraz spedycyjnym, w tym brokerom logistycznym, dostawcy oprogramowania sklepu internetowego, księgowości, podmiotom realizującym przygotowanie wysyłki towaru na rzecz Sklepu w przypadkach specjalnych zamówień.

Informacje dodatkowe

Konto

Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail info@unior.sklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Metalmedia Jakub Siwiec, ul. Biskupińska 3A, 30-732 Kraków.

Newsletter

Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail info@unior.sklep.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Metalmedia Jakub Siwiec, ul. Biskupińska 3A, 30-732 Kraków

Opinie

Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (np. komentarzy i opinii) Klienta w szczególności dotyczących Towarów.

Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

2. Prowadzimy sprzedaż hurtową, tylko dla podmiotów gospodarczych.

3. Na zakupiony towar wystawiamy faktury VAT.

4. Zamówienia składane przez Internet są równoważne z zamówieniami złożonymi na piśmie lub e-mail.
- Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury, np. dodać nowe produkty.
- Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania z magazynu przechowywania do klienta lub do momentu wysłania z magazynu głównego na magazyn lokalny oraz punktu odbioru.
- Potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, a jego realizacja do 7 dni. Nie dotyczy produktów sprowadzanych na zamówienie. (Wysyłka zamówień produktów dostępnych następuje zwykle w ciągu 1 dnia roboczego).
- Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u na magazynie dostawców/producentów. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

5. Obowiązującą formą płatności jest gotówka, pobranie lub przedpłata.

- W przypadku obrabiarek, maszyn itp. powyżej 30kg - przedpłata. Nie dotyczy indywidualnych ofert i ustaleń.

6. Towar dostarczany firmą kurierską lub firmą wskazaną przez kupującego (jeśli została dokonana przedpłata) z naszego magazynu lub magazynu producenta. W przypadku wskazania przez klienta firmy kurierskiej, klient sam ponosi odpowiedzialność za stan przesyłki. Nie wysyłamy towaru firmami pocztowymi.

7. Gwarancja

- Gwarancja producenta na produkty Kennedy Professional wynosi 3 lat (poza wyjątkami), na pozostałe produkty 12 m-cy.
- Gwarancja dożywotnia producenta na produkty Unior na wady materiałowe i uszkodzenia w wyniku prawidłowego użytkowania narzędzia, ograniczony zakres gwarancji posiadają części zużywające się np. elementy pneumatyczne.
- Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Prosimy o sprawdzanie stanu przesyłki przy kurierze.

- Jeżeli po otrzymaniu towaru lub podczas użytkowania klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
- Wysyłka bezpośrednio do producenta lub serwisu gwarancyjnego przyspieszy czas realizowania reklamacji.
- Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię faktury z dołączonym opisem reklamacji.
- Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez producenta. W niektórych przypadkach okres reklamacji może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany.
- W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.
- Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Zagadnienia związane z prywatnością określa polityka prywatności.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez klienta swojego loginu i hasła osobom trzecim.

10. Wymienione w sklepie nazwy, znaki firmowe i towarowe są wyłącznie własnością ich właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.

11. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

12. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie zgodnie z numerem produktu.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian oraz do odrzucania ofert kupna, które zawierają błąd lub nie są możliwe do zrealizowania zgodnie ze złożoną ofertą kupna.

14. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.

15. Zdjęcia produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłymi zmianami proponowanych produktów. Wszelkie informacje pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Niektóre ze zdjęć np. w przypadku akcesoriów i części zamiennych mogą przedstawiać kompletne urządzenie, maszynę lub produkt do którego przewidziana została część lub akcesoria.

16. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży dla osób fizycznych. Oferta jest skierowana do podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne w przypadku zainteresowania produktami proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

17. Regulamin określa zasady składania zamówień on-line na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień zawartych w regulaminie. W sprawach nieujętych w regulaminie obowiązują aktualne przepisy prawa.

18. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

Gwarancja i zwroty

Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, nawet 5 lat. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 502 370 530.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: unior@metalmedia.pl lub telefonicznie: 502 370 530. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenci, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu technicznym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl